Arbeidsrecht

ldroi1311  2021-2022  Louvain-la-Neuve

Arbeidsrecht
6 crédits
45.0 h
Q1
Enseignants
Langue
d'enseignement
Neerlandais
Thèmes abordés
Het Belgisch arbeidsrecht van de private sector wordt geanalyseerd in samenhang met het relevante internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke instrumentarium  in een geest van juridisch pluralisme. Aandacht voor grondrechten en het leerstuk van non discriminatie  en de progressieve harmonisering van arbeidsrecht van de lidstaten van de Europese Unie staat daarbij voorop.
De cursus bestaan uit een algemene historische en conceptuele inleiding, die aan de analyse van het Belgische positief arbeidsrecht vooraf gaat.  In deze inleiding staat het ontstaan van het Belgische arbeidsrecht en de conceptualisering als  juridische discipline centraal. De studenten wordt gewezen op de evolutie van de aan deze  rechtstak onderliggende paradigmata én aan het relevante grondwettelijke en internationaalrechtelijke kader.
De  analyse van het Belgische arbeidsrecht valt uiteen in drie onderdelen.
Een eerste onderdeel betreft de juridische analyse van de collectieve arbeidsverhoudingen op het niveau van de onderneming, op de bedrijfstak en op het interprofessionele niveau. De vrijheid van vakvereniging al mogelijkheidsvoorwaarde van het collectief arbeidsrecht wordt onderzocht. De architectuur van het collectief arbeidsrecht wordt op statische wijze geschetst (actoren, organen), waarna het collectief arbeidsrecht op meer dynamische wijze wordt geschetst vanuit de  functies die het waarborgt (inspraak van werknemers, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, preventieve en curatieve werking van bemiddeling en verzoening). Tot slot wordt ingegaan op de juridsche aspecten van collectieve arbeidsconflicten en collectieve acties.
In een tweede onderdeel worden de individuele arbeidsverhoudingen tussen een werkgever en een werknemers onderzocht via een klassieke benadering van de arbeidsovereenkomst als wederkerige overeenkomst (begrip, tot standkoming, rechten en verplichtingen bij de uitvoering, bedinggen in de arbeidsovereenkomst , civielrechtelijke en arbeidsrechtelijke  beëindigingwijzen van de arbeidsovereenkomst). In dit kader komen ook enkele aspecten aan bod die de juridische regulering van de arbeidsmarkt betreffen.
In een laatste onderdeel wordt ingegan op de arbeidsreglementering die betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid, welzijn op het werk, inclusief arbeidstijd).
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 De cursus is opgezet als een inleiding in het Belgisch arbeidsrecht. De studenten worden wegwijs gemaakt in de structuur van het niet gecodificeerde arbeidsrecht. De cursus stelt hen instaat de bifurcatie tussen privaatrecht en publiek recht te overstijgen en er wordt hen geleerd dat recht niet per se statelijk recht is. Een juist inzicht in de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht, in de Europeanisering  en in de constitutionalisering van de arbeidsverhoudingen laat hen toe om een kritische kijk te ontwikkelen. 
 
Autres infos
De studenten wordt aanbevolen zich te wapenen  met een codex Arbeidsrecht 'die niet geannoteerd is (bvb Die Keure) in het Frans of het Nederlands, tijdens  de hoorcolleges en tijdens het examen.
Ressources
en ligne
Power Point Presentaties  worden kort voor of na elk college ter beschikking gesteld.  De studenten kunnen gebruik maken van de syllabus (Frans) die wordt aangeboden in het kader van LDROI 1302. Er wordt ook een  gepubliceerd handboek in het Nederlands aanbevolen.
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Bachelier en droit