Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven

llsms2397  2022-2023  Louvain-la-Neuve

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven
5.00 crédits
30.0 h
Q1
Enseignants
Langue
d'enseignement
Neerlandais
Thèmes abordés
Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.
De specificiteit van de rol van de onderneming in het economische en sociale leven zal worden behandeld via een analyse van de beginselen en praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO zal hier worden bestudeerd als een openbaring van een kritisch bewustzijn van de rol van hedendaagse bedrijven ten aanzien van hun verantwoordelijkheden en als een laboratorium voor innovaties ten aanzien van de uitdagingen die worden gesteld door concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en mondiale governance. Tenslotte is deze cursus gebaseerd op het idee dat sociaal verantwoordelijke bedrijfsactiviteiten de verantwoordelijkheid zijn van alle managers in de organisatie.
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 Wat het kader van de AA-leerresultaten van het programma betreft, draagt deze activiteit bij tot de ontwikkeling en verwerving van de volgende AA's
    OP TE TREDEN ALS EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDELIJKE ACTOR
 • Blijk geven van intellectuele onafhankelijkheid in het redeneren, een kritische en reflectieve blik werpen op kennis (academisch en gezond verstand) en managementpraktijken, rekening houdend met hun ontstaanscontext en hun doelstellingen.
 • Beslissen en handelen met inachtneming van ethische en humanistische waarden, integriteit, eerbiediging van wetten en verdragen, solidariteit van de burgers en duurzame ontwikkeling.
 • Verantwoordelijk beslissen en handelen door rekening te houden met de - soms tegenstrijdige - economische, sociale en milieugevolgen op korte, middellange en lange termijn van haar besluiten en acties voor de verschillende belanghebbenden.
    INNOVEREN EN ONDERNEMEN
 •     Reflecteren over en ontwikkelen van de inhoud, processen en doelstellingen van de beroepspraktijk.
    WERKEN IN EEN TEAM EN LEIDING GEVEN
 •     Werken in teamverband: integreren en kunnen samenwerken in een team, openstaan voor en rekening houden met verschillende standpunten en denkwijzen, constructief omgaan met meningsverschillen en conflicten, uitgaan van diversiteit.
 
Contenu
De rol van bedrijven in de samenleving wordt besproken aan de hand van de principes en praktijken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er wordt met een kritische blik gekeken naar de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid die bedrijven opnemen. Er wordt ook gekeken naar nieuwe business modellen, nieuwe praktijken en innovaties die een positieve bijdrage leven voor mens en milieu en een duurzame ontwikkeling. Deze cursus steunt op de overtuiging dat alle managers binnen een bedrijf, welke ook zijn of haar rol, kunnen bijdragen tot de maatschappelijk verantwoorde en regenertieve activiteiten van dat bedrijf.
De lessen worden in het Nederlands gegeven. De studenten moeten voldoende Nederlands kunnen lezen en schrijven om de les te kunnen volgen en ook praktische oefeningen in het Nederlands maken.
Méthodes d'enseignement
 • Algemene lessen en gastsprekers die de praktijk komen toelichten
 • Praktijk oefeningen tijdens de les en ter voorbereiding van de les
 • Interactieve discussies en presentaties
 • Groepswerk dat deel uitmaakt van het examen
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
Continue evaluatie :
 • Groepswerk in het Nederlands - 30%
Evaluatie tijdens examenperiode :
 • Schriftelijk - 70% voor het individueel schriftelijk examen: materiaal omvat de hoorcolleges door de docent en gastsprekers.
 • De evaluatie voor de tweede zit omvat enkel een schriftelijk examen (en telt dus voor 100% mee van het eindcijfer)
Autres infos
Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.
In dit vak leer je de globale complexe thema's beter begrijpen die de planeet en mensen bedreigen en de rol die business in deze uitdagingen gespeeld heeft en kan spelen. Je krijgt inzicht in mogelijke oplossingen die bedrijven aanreiken en naar de individuele en collectieve hefbomen voor verandering: nieuwe business modelen, nieuwe raportering en financiering verplichtingen, nieuwe vormen van samenwerking, tot nieuwe productie en consumptie patronen (agro-ecologie, commons, nieuwe technologiën, nieuwe meetinstrumenten, enz.)
Aan het einde van deze leereenheid is de student in staat om :
 • Kritisch te reflecteren over de rol van de bedrijven in de samenleving, in het verleden, vandaag en in de toekomst
 • Overzicht te geven van de managementspraktijken inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en rekening te houden met de - soms tegenstrijdige - economische, sociale en milieu impact op korte, middellange en lange termijn van handelingen voor de verschillende belanghebbenden.
 • Te beslissen en handelen met inachtneming van ethische waarden, integriteit, eerbiediging van wetten en verdragen, solidariteit van de burgers en duurzame ontwikkeling.
 • Te werken in teamverband: inzich te hebben in eigen rol en houding, rekening houden met verschillende standpunten en denkwijzen, constructief omgaan met meningsverschillen en conflicten.
Ressources
en ligne
https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=8479
Faculté ou entité
en charge


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur de gestion

Master [120] en sciences de gestion

Master [120] en droit [Double parcours Droit-Gestion : pour les Bacheliers en Droit]

Master [120] en sciences de gestion [Programme CEMS]

Master [120] : ingénieur de gestion [Programme CEMS]