Research in the Arboretum

ELIE Louvain-La-Neuve

 

Dutch   

Onderzoek in het Arboretum

 

Het geografisch arboretum van Tervuren is een bijzondere locatie. Behalve zijn prachtige uitstraling bevat het bosarboretum ongeveer 700 verschillende soorten die verdeeld zijn over 40 geografische groepen waarvan een deel al meegaat sinds de aanleg in 1902. Het arboretum geeft ons de unieke mogelijkheid om een uitgebreide studie uit te voeren naar de interactie tussen de verschillende boomsoorten en hun bodem waar ze op staan terwijl andere belangrijke factoren zoals klimaat en bodemtype ongeveer dezelfde zijn over het gebied.

Meer specifiek zoeken we naar verbanden tussen de biodiversiteit van bomen en de afbraak van (blad)strooisel. De afbraak van bladeren is een sleutelfunctie in het “bosecosysteem” en beïnvloedt de beschikbaarheid van nutriënten en koolstof in de bodem en meer algemeen ook de bodemkwaliteit. De diversiteit aan boomsoorten zowel in grotere groepen als in menging met andere bomen geeft de mogelijkheid om te kijken naar soort specifieke- maar ook gecombineerde effecten en dit voor soorten van over gans het noordelijk halfrond die mogelijks interessant kunnen worden in ons veranderend klimaat.

Klimaatsverandering en koolstofopslag zijn al enkele jaren een ‘hot topic’. De UCLouvain, KULeuven en het Arboretum van Tervuren hopen met dit onderzoek de complexe interacties tussen de diversiteit van bomen en de bodem beter te begrijpen. Sinds januari 2022 zijn we begonnen met het selecteren van 120 proeflocaties waar we verschillende experimenten en metingen zullen uitvoeren de komende vier jaar. Enkele voorbeelden zijn; het plaatsen van theezakjes in de grond (om afbraaksnelheden te meten), een inventarisatie van de aanwezige boomsoorten, het meten van het lokale microklimaat, chemische bodemanalyses, de chemische samenstelling van bladeren, … .

Gelieve deze locaties onverstoord te laten en moest je meer vragen hebben of geïnteresseerd zijn in het onderzoek kan je altijd een mail sturen naar joachim.lopez@uclouvain.be

 

 

 

English 

Research in the Arboretum

 

The geographical arboretum of Tervuren is a remarkable location. Apart from its beautiful look, the arboretum contains about 700 different species that are distributed over 40 geographic groups, some of which have been around since the arboretum was built in 1902. The arboretum gives us the unique opportunity to perform an extensive study of the interaction between the different tree species and the soil they stand on, while other important factors such as climate and soil type are roughly the same over the area.

More specifically, we are looking for links between tree biodiversity and the decomposition of (leaf) litter. The decomposition of leaves is a key function in the "forest ecosystem" and influences the availability of nutrients and carbon in the soil and more generally the soil quality. The diversity of tree species, both in large groups and in mixing with other trees, gives the opportunity to look for species-specific but also combined effects for species from all over the northern hemisphere that may become interesting in our changing climate.

Climate change and carbon sequestration have been a hot topic for several years. With this research, UCLouvain, KULeuven and the Arboretum of Tervuren hope to better understand the complex interactions between tree diversity and soil. Since January 2022, we have started selecting 120 experimental sites where we will carry out various experiments and measurements over the next four years. Some examples are: placing tea bags in the soil (to measure decomposition rates), making an inventory of the present tree species, measuring the local microclimate, chemical soil analyses, the chemical composition of leaves, ... . 

Please leave these locations undisturbed and if you have any further questions or are interested in the research you can always send an e-mail to joachim.lopez@uclouvain.be.

 

 

 

                                                          

French  

Recherche dans l'Arboretum

 

L'arboretum géographique de Tervuren est un lieu remarquable. Outre son aspect magnifique, l'arboretum contient environ 700 espèces différentes réparties sur 40 groupes géographiques, dont certaines existent depuis la construction de l'arboretum en 1902. L'arboretum nous donne l'occasion unique de réaliser une étude approfondie de l'interaction entre les différentes espèces d'arbres et le sol sur lequel elles reposent, alors que d'autres facteurs importants tels que le climat et le type de sol sont à peu près les mêmes dans toute la région.

Plus précisément, nous recherchons des liens entre la biodiversité des arbres et la décomposition de la litière (de feuilles). La décomposition des feuilles est une fonction clé de l'"écosystème forestier" et influence la disponibilité des nutriments et du carbone dans le sol et plus généralement la qualité du sol. La diversité des espèces d'arbres, à la fois en grands groupes et en mélange avec d'autres arbres, donne l'occasion de rechercher des effets spécifiques aux espèces mais aussi des effets combinés pour des espèces de tout l'hémisphère nord qui pourraient devenir intéressants dans notre climat changeant.

Le changement climatique et la séquestration du carbone sont des sujets brûlants depuis plusieurs années. Avec cette recherche, l'UCLouvain, la KULeuven et l'Arboretum de Tervuren espèrent mieux comprendre les interactions complexes entre la diversité des arbres et le sol. Depuis janvier 2022, nous avons commencé à sélectionner 120 sites expérimentaux où nous réaliserons diverses expériences et mesures au cours des quatre prochaines années. Par exemple, nous placerons des sachets de thé dans le sol (pour mesurer les taux de décomposition), nous ferons l'inventaire des espèces d'arbres présentes, nous mesurerons le microclimat local, nous ferons des analyses chimiques du sol et de la composition chimique des feuilles, etc. 

Veuillez ne pas perturber ces sites et si vous avez d'autres questions ou si vous êtes intéressé par la recherche, vous pouvez toujours envoyer un e-mail à joachim.lopez@uclouvain.be.

 

 

Published on August 10, 2022